Tryckförhållanden 

Skorstenen: 


Tryck 

Skorstenens viktigaste uppgift är att åstadkomma ett sug som drar luft genom eldstaden och leder rökgaserna till ett säkert område som vanligtvis är luften ovanför taket. Detta ”sug” kallas tryck eller skorstensdrag. Trycket skapas genom att varm luft är lättare än kall luft. Så länge luften inne i skorstenen är varmare än uteluften, finns det ett tryck i den. Om temperaturen är lägre inne i skorstenen så kan följden bli det motsatta, ett så kallat nedslag. Detta kan uppstå vid stora och snabba temperaturomslag i utomhusluften. Nedslag kan också orsakas av speciella vindförhållanden eller undertryck i det rum där eldstaden är placerad, vilket kan orsaka rökutslag. 


Rökutslag 

Vi kallar det rökutslag när röken kommer ut i rummet när dörren till eldstaden är öppen. Det är normalt att det följer med lite rök om luckan öppnas snabbt. Om eldstaden är konstruerad för att kunna eldas med öppna luckor så ska denna rökspridning emellertid snabbt upphöra. Rökutslag kan orsakas av nedslag i skorstenen eller undertryck i det rum där eldstaden är placerad (enligt beskrivningen i avsnittet om tryck). Det kan också orsakas av fel på skorstenen eller anslutningen till skorstenen (rökrör, inmurningsstos). Underdimensionerade anslutningar klarar inte att transportera tillräckligt med luft/rökgaser, även om trycket är bra! 


Ventilation 

När det brinner i kaminen går luft och rök ut genom skorstenen på naturlig väg. Samma mängd luft som försvinner ut måste också tillföras rummet. Att öppna luftventiler i väggar och fönster är i de flesta fall tillräckligt. Kom bara ihåg att öppna spjället när du ska elda! I hus med balanserad(mekanisk) luftventilation bör bostaden förses med extra tilluft så att störningar i ventilationssystemet undviks. Om du har köksfläkten eller en centraldammsugare igång samtidigt som du eldar kan det lätt uppstå röklukt i huset. Genom att öppna ett fönster eller sätta en dörr på glänt under tiden fläkten eller centraldammsugaren används undviker du dessa problem. 


Kondens 

Kondensbildning i skorstenen kan göra så att både tegel och fogar vittrar sönder. Om du eldar med svavelhaltigt bränsle som kol eller olja blir kondensvattnet surt. Kondensvattnet tär på fogarna i en tegelskorsten och kan göra dem otäta. Det är därför viktigt att du noga kontrollerar att skorstenen är lämplig och dimensionerad för den eldstad som du avser installera. 


Skorstenshatt 

Om du har problem med trycket i skorstenen så kan en skorstenshatt vara lösningen. Det finns olika typer av skorstenshattar med lite olika funktioner. De enklaste är primärt avsedda att förhindra att vind och nederbörd kommer ned i skorstenen. Andra modeller av typen skorstensflöjel vänder sig efter vinden och hjälper till att öka trycket i skorstenen. Den mest avancerade skorstenshatten har en elektrisk rökgasfläkt som suger ut rökgaserna ur skorstenen.